Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
V ČR je produkce bioplynu do značné míry založená na fytomase ze zemědělských plodin. Tento systém je často kritizován pro jednotvárnost struktury plodin, minimální diverzitu a jednostranné hnojení půdy. Doposud probíhá výzkum zbývající se především energetickou výtěžností biomasy různých plodin, optimalizací složení substrátu, případně digestátem jako hnojivem, jeho účinky na půdu a možnostmi jeho využití. Cílem práce je s využitím komplexního hodnotícího nástroje posoudit agrosystémy navázané na produkci bioplynu, identifikovat nejvážnější slabiny a navrhnout optimalizační opatření na úrovni celého agrosystému farmy, která provozuje bioplynovou stanici (při zohlednění výrobního zaměření a míry specializace podniku na produkci bioplynu). Nejde tedy o optimalizaci procesu výroby bioplynu, ale o optimalizaci agrosystému navázaného na bioplynovou stanici, včetně živočišné produkce, která by měla být jeho nedílnou součástí. Řešena bude 1) struktura plodin, tak aby vyprodukovaná biomasa byla dobře bioplynovou stanicí využitelná, ale zároveň aby byla optimalizována diverzita systému a další agronomická hlediska; 2) začlenění a role živočišné výroby; 3) optimalizace režimu aplikace digestátu na ornou půdu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná