Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Hodnocení intenzity a efektivity ochrany rostlin jako součást komplexních analýz setrvalosti hospodaření zemědělského podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Různé indikátory posuzující používání přípravků na ochranu rostlin jsou významnou součástí metod pro komplexní hodnocení hospodaření zemědělských podniků. Téma je aktuální v návaznosti na probíhající implementaci směrnice čl. 14 směrnice 2009 /128/ ES a vyhlášky 205/2012 Sb. o obecných zásadách integrované ochrany rostlin. Cílem práce je vytvořit a ověřit indikátory, které by co nejlépe kombinovaly jednoduchost, nenáročnost na vstupní data a vypovídací hodnotu pro účely jejich zařazení do komplexního hodnocení setrvalosti hospodaření. Je potřeba vzít v úvahu jaká data a v jaké formě jsou na farmách běžně k dispozici, ale také z čeho lze vycházet při stanovení referenčních hodnot indikátorů. Měl by být zohledněn nejen počet ošetření a celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin, ale také další okolnosti, jako například toxicita přípravků, náročnost konkrétní plodiny na pesticidní ošetření, zda bylo ošetření v daném ročníku adekvátní míře ohrožení cílovým škodlivým organismem, zda byla dosažena uspokojivá kvalita produktu apod. V úvahu by měl být brán celý systém ochrany rostlin, nejen přímá chemická ochrana. Základem řešení je předpoklad existence a možnost využití databáze toxicity pesticidních přípravků (zařazení do tříd toxicity, např. „semafor pesticidů“ zpracovaný UKZUZ/SRS) a specifikace požadavků na systém ochrany rostlin v rámci podniku, které by v rámci setrvalého systému hospodaření měly být plněny. Ověřování bude probíhat na datech z konkrétních zemědělských podniků.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-FYTO Fytotechnika
D-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná