Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Matematika podzemní vody
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Problematika podzemní vody je aktuální ve společnosti a jako taková je i dlouhodobě řešena, ať již v souvislosti s ochranou vodních zdrojů nebo zajištěním dostatku vody pro využití lidmi. Voda a její tok pod zemským povrchem se řídí pomocí fyzikálních zákonů a takovýto proces je možno výborně modelovat pomocí matematické formulace příslušných zákonů. Matematické modelování je také jediná možnost, jak předpovědět budoucí vývoj nebo jak odhadnout stav bez provádění náročného a drahého průzkumu v daném místě. Tato úloha je řešena množstvím specializovaných softwarových produktů, které může používat poučený uživatel. Pro netriviální aplikace je však nutné vědět, jaká je souvislost zkoumané reality s fyzikálním a matematickým modelem. Je nutné umět posoudit, zda rovnice opravdu odrážejí efekty, které potřebujeme do modelu zahrnout. Je vhodné umět modifikovat modely dle aktuálních potřeb. Na tuto aktivitu bude zaměřena nabízená bakalářská práce. Z velké části půjde o rešeršní práci, ovšem s důkladným pochopením toho, jak se modelované veličiny promítají do výsledných modelů. Práce má podat obecný nadčasový přehled pro danou problematiku. Není zaměřena na využívání počítače a konkrétního softwarového produktu, není zaměřena na vlastní počítání a řešení úloh matematickou cestou, není zaměřena ani na zmapování konkrétní situace v konkrétní oblasti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení