Přehled vypsaných témat - Ústav matematiky (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Modelování ve vědách o živé přírodě
Stav tématu:
schváleno (doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav matematiky (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je zaměřit se na možnosti matematického modelování v prakticky využitelných úlohách, dle oblasti zájmu studenta (populační ekologie, hydrologie, nauka o dřevě, fyzikální pole v materiálech apod.). Pro veškeré zásadní inženýrské výpočty je dnes zpravidla k dispozici software, řešící dané úlohy. Poučený uživatel poté dokáže tyto úlohy řešit i bez hlubších znalosti problematiky. Pro netriviální aplikace je však nutné vědět, jaká je souvislost zkoumané reality s fyzikálním nebo matematickým modelem. Je nutné umět posoudit, zda rovnice opravdu odrážejí efekty, které potřebujeme do modelu zahrnout. Je vhodné umět modifikovat modely dle aktuálních potřeb. Na tuto aktivitu bude zaměřena nabízená bakalářská práce. Z velké části půjde o rešeršní práci, ovšem s důkladným pochopením toho, jak se modelované veličiny promítají do výsledných modelů. Práce má podat obecný nadčasový přehled pro danou problematiku. Není zaměřena na využívání počítače a konkrétního softwarového produktu, ani není zaměřena na vlastní počítání a řešení úloh matematickou cestou.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení