Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stanovení obsahu plastů v kompostech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z kompostů bude provedena vedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých vzorcích v souvislosti s jejich původem a technologií výroby kompostu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení