Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem závěrečné práce je stanovit, zda 3D data získaná pomocí ručního skeneru ZEB Horizon od firmy GeoSLAM jsou v plné míře využitelná pro určení parametrů stromů, jejich korun a následným analýzám. Zpracování bodového mračna proběhne v programu GeoSLAM Hub, exportovaná data budou následně vyhodnocena v prostředí software 3D Forest. Parametry získané z těchto dat budou porovnány s informacemi získanými obvyklými metodami. Na základě porovnání přesnosti parametrů, ale rovněž rychlosti a z toho plynoucí efektivity, bude stanoveno, zda tento způsob sběru dat je vhodný pro analýzy zabývající se strukturou, produkcí, případně stabilitou lesních ekosystémů s důrazem na trvale udržitelné hospodaření.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.