Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem DP bude v zájmové oblasti analyzovat strukturu porostů v místech, kde došlo k minulosti k rozpadu smrkových porostů. Šetření bude probíhat především v nejvíce postižených oblastech na severní Moravě – v PLO Nízký Jeseník na LS Opava. V porostech zájmové oblasti budou vyhledávány porosty, resp. jejich části kde došlo v minulosti k odumření smrku, a vzniklé plochy nebyly uměle obnoveny. Na vzniklých holinách nebo jen porostních mezerách budou založeny zkusné plochy, na kterých bude hodnocena struktura nově vzniklého porostu – dřevinná skladba, tloušťková a výšková struktura, poškození.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení