Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Výskyt a obnova lípy (Tilia spp) v porostech na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem BP bude provést inventarizaci výskytu a obnovy lípy v porostech na ŠLP Masarykův les Křtiny. Práce bude vycházet z LHP a LHE. Zastoupení lípy v porostech bude zpracováno na základě LHP. Výsledky budou v členění podle polesí, věku, SLT a procenta zastoupení. Obnova lípy bude řešena za posledních 10 let dle LHE. Výsledky budou v členění podle způsobu obnovy, SLT, zastoupení lípy a ostatních dřevin na obnovované ploše. Ve vybraných porostech kde byla vykázána obnova lípy, proběhne terénní šetření, kde bude zjišťován stav obnova lípy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení