Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Přechod k nepasečným formám obhospodařování lesů ve stejnorodých porostech obhospodařovaných pasečnými formami s sebou přináší řadu otázek ekologických (reakce stromů na měnící se prostorové uspořádání, světelné podmínky pro koruny stromů, změna kompetičních vztahů apod.) a také ekonomických (náklady versus výnosy po dobu přestavby, změna pěstebních modelů a tedy i těžebních technologií a postupů apod.). V České republice dosud neexistuje komplexnější materiál, který by hodnotil ve spojitosti ekologické a ekonomické aspekty přestaveb stejnorodých porostů jednak na úrovni celého majetku, resp. např. lesnického úseku v delším časovém horizontu (ekonomické otázky) a současně na úrovni jednotlivých stromů resp. skupin stromů v realistickém 3D modelu, který dokáže analyzovat vztahy v korunovém prostoru a kompetici sousedních stromů na vnitro- i mezidruhové úrovni. Disertační práce bude hodnotit i) ekonomické parametry přestaveb na několika odlišných majetcích vždy paralelně lesnický úsek nejméně 20 let v režimu přestavby a sousedící lesnický úsek v režimu pasečně obhospodařovaného stejnorodého lesa a ii) ekologické aspekty změny prostorového uspořádání a reakce stromů v režimu přestavby se stromy ve stejnorodém lese – zejména reakce na změnu tvaru, objemu a povrchu korun a jejich schopnosti reagovat na změněný světlený požitek a tedy i zvýšit tloušťkový přírůst kmene.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-LI Lesní inženýrství