Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Gastronomický odpad (výroba a příprava pokrmů, nespotřebované porce) je jednou z podstatných položek biologicky rozložitelných odpadů. Cílem práce je zdokumentovat reálné i teoretické možnosti nakládání s gastronomickými odpady a zhodnotit dosavadní metody jeho evidence, zpracování a dalšího využití. Ze získaných dat bude provedeno posouzení o vhodnosti gastronomického odpadu pro různé typy jeho zpracování se zaměřením na výrobu alkoholických nápojů na bázi piva. Zásadním přínosem práce bude nový pohled na zpracování gastronomického odpadu a podíl na vývoji nových receptur výroby alkoholických nápojů na bázi piva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia