Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Summary: Gastronomický odpad (výroba a příprava pokrmů, nespotřebované porce) je jednou z podstatných položek biologicky rozložitelných odpadů. Cílem práce je zdokumentovat reálné i teoretické možnosti nakládání s gastronomickými odpady a zhodnotit dosavadní metody jeho evidence, zpracování a dalšího využití. Ze získaných dat bude provedeno posouzení o vhodnosti gastronomického odpadu pro různé typy jeho zpracování se zaměřením na výrobu alkoholických nápojů na bázi piva. Zásadním přínosem práce bude nový pohled na zpracování gastronomického odpadu a podíl na vývoji nových receptur výroby alkoholických nápojů na bázi piva.

There are no limitations of the topic