Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Gastronomický odpad (výroba a příprava pokrmů, nespotřebované porce) je jednou z podstatných položek biologicky rozložitelných odpadů. Cílem práce je zdokumentovat reálné i teoretické možnosti nakládání s gastronomickými odpady a zhodnotit dosavadní metody jeho evidence, zpracování a dalšího využití. Ze získaných dat bude provedeno posouzení o vhodnosti gastronomického odpadu pro různé typy jeho zpracování se zaměřením na výrobu alkoholických nápojů na bázi piva. Zásadním přínosem práce bude nový pohled na zpracování gastronomického odpadu a podíl na vývoji nových receptur výroby alkoholických nápojů na bázi piva.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení