Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Bc. Ing. Jaroslav Matula
Abstrakt: Předmět: Civilní ochrana a řešení mimořádných situací by měl plně nahradit a rozšířit rozsah informací vyučovaných dosud v předmětu: Ochrana člověka za mimořádných situací. Předmět Ochrana člověka za mimořádných situací do ZŠ a SŠ, byl sice částečně zaveden do výuky v ZŠ a SŠ, ale bohužel nedostatečně, někdy je nahrazován fragmenty výuky roztříštěně vyučovanými v rámci jiných předmětů. Vzhledem ke zhoršení mezinárodní situace, byla nucena vláda ČR, přistoupit k přehodnocení bezpečnostní situace ČR a vypracování změny koncepce opatření k zajištění bezpečnostní situace. Ministerstvo obrany a generální štáb AČR, urychlil aktivizaci plánu "POKOS" (jehož cílem je zajistit dostatečnou informovanost obyvatelstva pro vznik mimořádných událostí - tj. moderní formou zvýšit povědomí obyvatelstva o HZS, AČR, PČR, první pomoci, řešení krizových situací, vést obyvatele k nutnosti spolupráce se státními složkami při obraně svobody a demokracie v ČR a proti eventuálnímu vojenskému napadení ČR, ať už vnějšími či vnitřními vojenskými silami apod.), s cílem zvýšit informovanost a schopnosti obyvatelstva ČR přežít vznik mimořádné události (tj. živelná pohroma, požár, hromadné neštěstí, nehoda, teroristický útok, vojenské napadení apod.). Ukázalo se, že současná výuka a informovanost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ, je velmi nedostatečná a výrazně chybí komplexní předmět, který by ucelenou a vhodnou formou dokázal výše uvedené oblasti představit dětem a mládeži, spolu s výchovou k vlastenectví, obraně demokracie a svobody a územní celistvosti ČR. Jako absolventa VVŠ PV Vyškov - Univerzity obrany Brno a býv. konzultanta Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, mě tato oblast velmi zajímá a proto ji chci ve své Bc. práci popsat.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.