Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt: Práce by se měla zaměřit na studenty učitelství středních odborných škol se specifickou poruchou učení. Snahou bude zmapovat vysokoškolské studium a také pedagogickou praxi těchto osob. Průzkum je možné doplnit o zjištění názoru veřejnosti na učitele s poruchou učení. Bude využito jak kvalitativní (polostrukturované rozhovory), tak kvantitativní metodologie. Následně budou data analyzována a interpretována. Důraz bude kladen na srovnání teoretických poznatků a výsledků průzkumného šetření. Přínosem pro pedagogickou praxi by mělo být poznání základních charakteristik studenta učitelství se specifickou poruchou učení a také odhalení slabých míst v přístupu k budoucím učitelům s touto poruchou. Na základě výsledků průzkumného šetření a informací z literatury budou v závěru práce navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.