Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:3
Navrhl: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se bude zabývat problematikou narušených komunikačních schopností - poruch řeči u žáků SŠ. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude zpracována jako literární rešerše problematika zmíněných poruch. Důraz bude kladen i na možná rizika poruch odrážejících se v osobnostním vývoji jedince a možných dopadech na proces vzdělávání. V praktické části je možné využít jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. Možné je i oba přístupy vhodně zkombinovat. Na základě výsledků a informací z literatury budou navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.