Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Stav témy: schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat problematikou narušených komunikačních schopností - poruch řeči u žáků SŠ. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude zpracována jako literární rešerše problematika zmíněných poruch. Důraz bude kladen i na možná rizika poruch odrážejících se v osobnostním vývoji jedince a možných dopadech na proces vzdělávání. V praktické části je možné využít jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup. Možné je i oba přístupy vhodně zkombinovat. Na základě výsledků a informací z literatury budou navržena doporučení pro pedagogickou praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.