Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt: Teoretická časť bude venovaná zásadám zdravého stravovania a zloženiu stravy, ktorá je vhodná pre adolescenta. Tiež budú definované špecifiká zdravého stravovania v adolescentnom veku. V praktickej časti potom bude prieskumom zisťované, ako adolescenti na vybranej strednej odbornej škole zásady zdravého stravovania dodržujú a čo ich ovplyvňuje pri voľbe stravovacieho plánu. Zvolená bude kvantitatívna metodológia zberu dát (dotazník).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.