Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová
Abstrakt: Práce se bude věnovat problematice spolupráce mezi asistentem pedagoga a vyučujícími na střední škole. Teoretická část pojednává o roli a kompetencích asistenta pedagoga. Praktická část bude koncipována jako analýza problému na vybraných středních školách, student sám zvolí vhodnou metodu zjišťování.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia