Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení ekonomické výhodnosti ve veřejných zakázkách na stavební práce
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zabývat se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce. V práci budou specifikovány rozdíly jednotlivých typů veřejných zakázek, budou popsány konkrétní smlouvy o veřejných zakázkách. Teoretická část práce se zaměří na novou právní úpravu zadávání veřejných zakázek danou evropskými směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky na stavební práce. Bude zjištěna relevantní evropská praxe a judikatura. V praktické části budou zkoumány jednotlivé konkrétní příklady veřejných zakázek na stavební práce s přihlédnutím k nově aplikovaným hodnotícím aspektům, jako je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, zelené zadávání veřejných zakázek atd. Bude provedeno srovnání nákladů na zadání a výběr nejvhodnější nabídky pomocí pokročilých metod hodnocení vs. úspora nákladů při následné realizaci veřejné zakázky, případně též vymezeny výhody a nevýhody užití dílčích hodnotících kritérií při zadávání nadlimitní veřejných zakázek na stavební práce. Klíčová slova: veřejné zakázky, stavební práce, environmentální aspekty, sociálně odpovědné zadávání zakázek
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.