Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kvalita přílohy k účetní závěrce sestavené podle IFRS v oblasti pozemků, budov a zařízení
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Abstrakt: Příloha k účetní závěrce představuje významný zdrojj informací pro účely finančního rozhodování externích uživatelů. IAS 16 vymezuje požadavky na informace zveřejňované v rámci přílohy, cílemm práce je na základě analýzy příloh k účetní závěrce v oblasti pozemků, budov a zařízení, určit oblasti, které jsou pro finanční rozhodování podstatné (mohou významně ovlivnit rozhodování) a vytvořit metodický návod pro uživatele pro zhodnocení kvality účetního výkaznictví v této oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia