Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalita přílohy k účetní závěrce sestavené podle IFRS v oblasti pozemků, budov a zařízení
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Abstrakt:
Příloha k účetní závěrce představuje významný zdrojj informací pro účely finančního rozhodování externích uživatelů. IAS 16 vymezuje požadavky na informace zveřejňované v rámci přílohy, cílemm práce je na základě analýzy příloh k účetní závěrce v oblasti pozemků, budov a zařízení, určit oblasti, které jsou pro finanční rozhodování podstatné (mohou významně ovlivnit rozhodování) a vytvořit metodický návod pro uživatele pro zhodnocení kvality účetního výkaznictví v této oblasti.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení