Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ekologie ohrožených motýlů
Stav témy: schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt: Ve spolupráci se školitelem bude vybrán konkrétní druh ohroženého druhu (dle místa bydliště studenta a pod.) a student připraví literární rešerši o ochraně konkrétního druhu v Evropě. Pokud se daný druh v oblasti zájmu stále vyskytuje, student samostatně navrhne, jaké zásahy (agrotechnické) by byly vhodné pro podporu druhu v konkrétním prostředí. V rámci diplomové práce student provede samostatné pozorování v terénu - zpětné odchyty, nocování dospělců, ekologické podmínky výskytu housenek a pod. To vše ve spolupráci se školitelem.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia