Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Ekologie ohrožených motýlů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt:
Ve spolupráci se školitelem bude vybrán konkrétní druh ohroženého druhu (dle místa bydliště studenta a pod.) a student připraví literární rešerši o ochraně konkrétního druhu v Evropě. Pokud se daný druh v oblasti zájmu stále vyskytuje, student samostatně navrhne, jaké zásahy (agrotechnické) by byly vhodné pro podporu druhu v konkrétním prostředí. V rámci diplomové práce student provede samostatné pozorování v terénu - zpětné odchyty, nocování dospělců, ekologické podmínky výskytu housenek a pod. To vše ve spolupráci se školitelem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení