Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Potravní ekologie šelem na okraji Západních Karpat
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jan Světlík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma bakalářské práce má shrnout dosavadní poznatky o potravní ekologii velkých šelem a jejich úloze jakožto vrcholových predátorů v lesních ekosystémech střední Evropy. Student zohlední potravní nároky a specializaci jednotlivých druhů (rys, vlk a medvěd) a popíše základní metody, které jsou obecně využívány k studiu potravní ekologie velkých šelem. V praktické části se student zapojí do terénních prací v dotčené oblasti – Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy a Javorníky , kde bude jednou z hlavních úloh sběr vzorku trusu šelem pro potravní analýzu a posléze jejich vlastní analýza v laboratoři (promývání trusu, makroskopická a mikroskopická analýza apod.) Student se na základě zjištěných skutečností pokusí o vlastní formulaci výskedků získaných během terénních a laboratorních prací, porovná získaná data s dostupnou literaturou a vyhodnotí vliv, jakou jednotlivé druhy mají na početnost kopytníků a potenciálně pro snížení škod při obnově lesa.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení