Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V posledních letech jsou lesy ČR ohrožovány především nedostatkem vody v důsledku nerovnoměrného rozložení srážek v průběhu roku a zvyšujícím se požadavkům na výpar. Díky tomu dochází ke chřadnutí a odumírání řady porostů a dřevin, především smrku. Zásadní vliv na vodní bilanci porostu má jeho struktura (druhová, věková a prostorová skladba). Pěstebními opatřeními přitom lze výdej vody z porostu ovlivnit. Experimentální část práce se bude zabývat kvantifikací jednotlivých složek vodní bilance (intercepcí, transpirací, podkorunovými srážkami, vlhkostí půdy aj.) a jejich ovlivněním strukturou porostu a pěstebním zásahem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.