Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Abstrakt:
BP nebo i DP se bude zabývat vybranými aspekty přeshraničních vztahů a spolupráce v česko-slovenském, česko-polském nebo česko-rakouském pohraničí ve vybraném období a budou analyzovány jeho obecné a specifické aspekty (z hlediska typu spolupracujících subjektů (veřejný sektor, NGO, soukromý sektor), typu spolupráce (podle délky, druhu apod.), nebo dle využívaných dotačních titulů (fond mikroprojektů, OPPS apod.).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení