Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Management květnatých trávníků - modelový objekt Květná Zahrada v Kroměříži
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Vypracovat literární rešerši k problematice květnatých trávníků. Kriticky zhodnotit získané poznatky k danému tématu. Provést terénní šetření v modelovém objektu. Sledovat druhové složení v pravidelných intervalech během celého roku. Hodnotit změny vizuálního působení květnatých trávníků dle technologie údržby během roku. Ze získaných poznatků navrhnout optimální technologii údržby vzhledem k druhovému složení květnatého trávníku.

There are no limitations of the topic