Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
State of topic: approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Summary: Práce se zaměří na srovnání vybraných fyzikálně-chemických a biochemických vlastností půd ve vybraném území s rozdílným mamagementem obhospodařování (lesy, agrocenózy, trvalé travní porosty, sady aj.)

There are no limitations of the topic