Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
State of topic: approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary:
Práce se zaměří na srovnání vybraných fyzikálně-chemických a biochemických vlastností půd ve vybraném území s rozdílným mamagementem obhospodařování (lesy, agrocenózy, trvalé travní porosty, sady aj.)

There are no limitations of the topic