Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Faktory kvality cestovného ruchu v turistickom regióne Kopanice a ich hodnotenie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť doporučenia, vrátane ich ekonomického vyhodnotenia, pre poskytovateľov služieb, ktoré budú vyslovené na základe zhodnotenia kvality cestovného ruchu v regióne. Teoterická časť bude venovaná literárnemu prehľadu cestovného ruchu vo všeobecnosti a tiež opisu daného regiónu, jeho histórii a súčasnému stavu. V praktickej časti bude spracovaná analýza pomocou dotazníkového šetrenia. Dotazníky budú respondentom predložené v papierovej aj elektronickej podobe, ktorý bude vytvorený pomocou webovej aplikácie pre tvorbu dotazníkov. Získané výsledky budú spracované pomocou grafov, ktoré budú sprevádzané slovnými komentármi. Dosiahnuté výsledky pomôžu navrhnúť doporučenia a pripomienky, ktoré by mohli viesť ku spokojnosti návštevníkov s poskytovanými službami.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení