Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Nekonvenčné nástroje monetárnej politiky.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt:
Metodika práce bude spočívať vo vypracovaní literárnej rešerše na tému nekonvenčných nástrojov monetárnej politiky. Hlavné zameranie bude na Eurozónu, pričom bude vykonaná komparácia nekonvenčných nástrojov monetárnej politiky vybraných ekonomík, ktoré uvedené nástroje už v minulosti využili (Japonsko, USA, VB).S využitím deskriptívnej štatistiky a z poznatkov v minulosti vykonaných štúdií budú identifikované rozdiely a budú vyhodnotené dopady jednotlivých aplikácií nekonvenčných nástrojov monetárnej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele a navrhnutá možná jednotná metodika posudzovania nekonvenčných nástrojov monetárnej politiky ako nástroja MP. Zhodnotenie účinnosti využitia kvantitatívneho uvoľňovania bude prevedené pomocou kriteriálneho hodnotenia, pričom budú stanovené kritériá v podobe vybraných ukazovateľov ako je miera inflácie, hospodársky rast, veľkosť spotreby a investícií a ich nárast, rast exportu či efekt portfolio-rebalancing za vymedzené časové obdobie. Podľa vybraných kritérií a ich zhodnotenia bude posúdené splnenie/nesplnenie požadovaného efektu nekonvenčných nástrojov monetárnej politiky na daný ukazovateľ.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení