Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Brtnický
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je určení míry kontaminace ploch využívaných k rekreaci. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány environmentální indexy značící míru znečištění.

There are no limitations of the topic