Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: Ing. Martin Brtnický
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace ploch využívaných k rekreaci. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány environmentální indexy značící míru znečištění.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení