Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Ing. Martin Brtnický
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace dětských hřišť. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia