Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kontaminace půdního prostředí podél komunikací s různou intenzitou dopravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Brtnický
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace podél komunikací s různou intenzitou dopravy. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány environmentální indexy značící míru znečištění.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení