Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Detekce stresu suchem s využitím vysokofrekvenčního měření teploty vzduchu nad porostem
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním cílem závěrečné práce bude testování nově vyvinuté metody umožňující kvantifikaci evapotranspirace ekosystémů pouze prostřednictvím vysokofrekvenčního měření teploty a prvků radiační bilance. V rámci závěrečné práce bude student seznámen s výrobou teplotních čidel, programováním datových ústředen a zpracováním mikrometeorologických dat. Měření evapotranspirace výše zmíněnou metodou budou validována pomocí standardní metody „eddy covariance“. Získaná data evapotranspirace budou následně využita k detekci stresu suchem zkoumaného ekosystému a bude diskutován potenciál metody pro monitoring sucha zemědělských a lesních ekosystémů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia