Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Návrh softwaru pro výpočet ukazatelů finanční analýzy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je automatizace provádění finanční analýzy vybraného podniku pomocí Visual Basic v aplikaci MS Excel. Software se bude zabývat automatickým výpočtem finančních ukazatelů, díky čemu by mohl podnik analyzovat vývoj svých financí pravidelně a rychle. Finanční analýza bude zahrnovat horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, poměrové ukazatele, Altmanův a bankrotní bonitní modely, a pro lepší vnímání budou využity grafy. Hlavní výhodou vytvořeného softwaru oproti komerčním programům je cena, a snadné využiti. V praktické časti budu provádět SWOT a PESTE analýzy, a také analýzu informačního systému vybrané společnosti, konkrétně Copyservice k.s., která má sídlo v Kazachstánu, zabývá se prodejem a opravou počítačové techniky, zbytek práce bude zaměřen na vývoj softwaru. Regulární a snadné provádění finanční analýzy bude pomáhat podniku najít řešení optimálního využití svých finančních prostředků.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení