Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Využití marketingových principů v oblasti agrobyznysu: výstřel do tmy, nebo cesta zpět k přidané hodnotě v zemědělské prvovýrobě
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Igor Nečas
Abstrakt:
Změna ekonomického systému, liberalizace nepřipraveného agrárního trhu, globalizace nebo podnikatelská lobby na úrovni tvůrců Společné zemědělské politiky EU ze strany nejen původních členských států. Zmíněné faktory, které významně přispěly k formování českého agrárního sektoru po roce 1989 a jeho současného stavu. Tímto se rozumí především nesoběstačnost na úrovni většiny produktů živočišné výroby, stejně jako záporné saldo zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky. Přesto je možné v podmínkách podnikatelských struktur českého zemědělství najít příklady dobré praxe tvorby produktů s vysokou přidanou hodnotou nejen pro spotřebitele. Může být společným jmenovatelem těchto subjektů aplikace principů marketingové teorie, nebo se jedná pouze o výjimky potvrzující pravidlo na mainstreamovém trhu nezpracovaných zemědělských komodit? Metodou práce budou případové studie popisující příklady dobré praxe s využitím marketingových nástrojů a jejich vliv na úspěch produktů na regionálním, popř. národním trhu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení