Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Posouzení možnosti využití metody NIRS na hodnocení nutriční hodnoty trvalých travních porostů.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude zaměřena na hodnocení vzorků trvalých travních porostů. Vzorky budou převážně pocházet z archivu a bude při nich porovnávána jejich nutriční hodnota stanovený klasickými chemickými analýzami a metodou NIRS. Diplomant se bude podílet na odběrech porostů v terénu a na stanovení nutriční hodnoty archivních vzorků. Stanovené hodnoty budou využity pro upřesnění kalibračních křivek a porovnání standardních chemických analýz s metodou NIRS.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení