Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: Moravský kras je největším a nejnavštěvovanějším krasovým územím České republiky. Z tohoto i z mnoha jiných důvodů si CHKO Moravský kras zaslouží nejvyšší úroveň ochrany životního prostředí i nadstandardní přístup k výzkumu souvisejících témat. Nedílnou součástí krasového území je voda. Vzhledem k vysoké hustotě zalidnění se do povrchových toků a následně do jeskynních systémů dostává v nemalé míře voda z ČOV, příp. přímo voda odpadní. Cílem práce je zpracovat rešeršně přehled stávající legislativy týkající se ČOV v CHKO, přehledně zdokumentovat technologie a typy aktuálně provozované na vybrané části CHKO Moravský kras. Vlastní práce diplomanta bude prováděna v trénu, v povrchových tocích i na reálných ČOV. Na základě studia dostupných dat budou vybrány vhodné lokality povrchových toků i reálně provozované ČOV, kde budou minimálně 1x za sezónu odebrány vzorky a v nich stanoveny parametry popisující kvalitu vypouštěných vod. Od provozovatelů ČOV budou získávány údaje o provozu ČOV. Ze získaných dat bude provedeno posouzení možných vlivů provozovaných ČOV na kvalitu vod odtékajících do jeskynních systémů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-TO Technologie odpadů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.