Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Osevní postup a aplikace hnojiv po spuštění provozu bioplynové stanice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Požadavek na dostatečné množství elektrické energie a ubývající zásobu fosilních paliv vedlo k orientaci na obnovitelné zdroje. Příkladem může být výstavba bioplynových stanic a výroba bioplynu z různých rostlinných a živočišných produktů. V případě zemědělských bioplynových stanic je častým vstupním materiálem kukuřice či jiná energetická plodina, která byla vypěstována na orné půdě. Vedlejší produkt činnosti bioplynových stanic – digestát – je pak aplikován jako hnojivo. S ohledem na ekonomickou stránku je potřeba, aby všechny vstupy a výstupy byly získávány, resp. likvidovány co nejblíže provozovně. V rámci závěrečné práce bude posouzen vliv výstavby bioplynové stanice na osevní postup pozemků ve vlastnictví jejího provozovatele. A to na základě informací o osevním postupu minimálně 10 let před začátkem provozu až po současnost. Dále proběhne analýza vývoje používání hnojiv a aplikace digestátu (množství, termín). Získané poznatky budou následně posouzeny z pohledu vlivu na půdní vlastnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-AGB Agrobiologie
B-AGB-FY Fytotechnika
B-AGB Agrobiologie
B-AGB-VS Všeobecné zemědělství
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-AE Agroekologie
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.