Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: V zájmové oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd student provede terénní biometrická šetření v lesních porostech se zastoupením javoru klene a javoru mleče. Zjistí variabilitu habitu a životních projevů v širokém spektru vegetačních stupňů. Terénním šetřením provede hodnocení výskytu lesnicky významných druhů hmyzu a patogenů, a vlivů abiotických faktorů (zlomy, vývraty). Vyhodnocením dat bude zjištěny limity abiotického popř. biotického prostředí pro daný druh dřeviny. Ze zjištěných biometrických dat provede základní analýzu produkce dřevní hmoty jednotlivých druhů v různých přírodních podmínkách.

There are no limitations of the topic