Prehľad vypísaných tém - Ústav geologie a pedologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Nabízené téma disertační práce navazuje na aktuálně řešený víceletý projekt v rámci interní grantové agentury LDF, zaměřený na pěstování břízy bělokoré na živném stanovišti po alochtonních smrčinách. V rámci tématu je dílčím cílem dlouhodobé posuzování vlivu různých pěstebních přístupů na půdní prostředí, a to v kontextu se stanovištními podmínkami, odvozenými od půdně-taxonomických a lesnicko-typologických jednotek. Půdní prostředí je zde v lesnicko-pěstebním kontextu hodnoceno z aspektu široké škály půdních vlastností s cílem (a) vystihnout eventuelní limitní podmínky pro přípravnou dřevinu; (b) vystihnout meliorační účinek na daném stanovišti. Materiálem práce je rank zahrnující Drahanskou vrchovu, Svitavskou pahorkatinu a Nízký Jeseník. Práce představuje komplexní řešení projektového úkolu s možností doplnění o dílčí projektová témata. Téma práce je také svým charakterem jednak jako vědecké, jednak jako aplikační se záměrem přímé aplikace do lesnického provozu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství