Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Nabízené téma disertační práce navazuje na aktuálně řešený víceletý projekt v rámci interní grantové agentury LDF, zaměřený na pěstování břízy bělokoré na živném stanovišti po alochtonních smrčinách. V rámci tématu je dílčím cílem dlouhodobé posuzování vlivu různých pěstebních přístupů na půdní prostředí, a to v kontextu se stanovištními podmínkami, odvozenými od půdně-taxonomických a lesnicko-typologických jednotek. Půdní prostředí je zde v lesnicko-pěstebním kontextu hodnoceno z aspektu široké škály půdních vlastností s cílem (a) vystihnout eventuelní limitní podmínky pro přípravnou dřevinu; (b) vystihnout meliorační účinek na daném stanovišti. Materiálem práce je rank zahrnující Drahanskou vrchovu, Svitavskou pahorkatinu a Nízký Jeseník. Práce představuje komplexní řešení projektového úkolu s možností doplnění o dílčí projektová témata. Téma práce je také svým charakterem jednak jako vědecké, jednak jako aplikační se záměrem přímé aplikace do lesnického provozu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-KRAJ Landscape Engineering