Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Nabízené téma disertační práce navazuje na aktuálně řešený víceletý projekt v rámci interní grantové agentury LDF, zaměřený na pěstování břízy bělokoré na živném stanovišti po alochtonních smrčinách. V rámci tématu je dílčím cílem dlouhodobé posuzování vlivu různých pěstebních přístupů na půdní prostředí, a to v kontextu se stanovištními podmínkami, odvozenými od půdně-taxonomických a lesnicko-typologických jednotek. Půdní prostředí je zde v lesnicko-pěstebním kontextu hodnoceno z aspektu široké škály půdních vlastností s cílem (a) vystihnout eventuelní limitní podmínky pro přípravnou dřevinu; (b) vystihnout meliorační účinek na daném stanovišti. Materiálem práce je rank zahrnující Drahanskou vrchovu, Svitavskou pahorkatinu a Nízký Jeseník. Práce představuje komplexní řešení projektového úkolu s možností doplnění o dílčí projektová témata. Téma práce je také svým charakterem jednak jako vědecké, jednak jako aplikační se záměrem přímé aplikace do lesnického provozu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství