Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Summary: Teoretická časť bude venovaná zásadám zdravého stravovania a zloženiu stravy, ktorá je vhodná pre adolescenta. Tiež budú definované špecifiká zdravého stravovania v adolescentnom veku. V praktickej časti potom bude prieskumom zisťované, ako adolescenti na vybranej strednej odbornej škole zásady zdravého stravovania dodržujú a čo ich ovplyvňuje pri voľbe stravovacieho plánu. Zvolená bude kvantitatívna metodológia zberu dát (dotazník).

informace
There are no limitations of the topic