Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Profesní étos učitele odborných předmětů
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko: Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Učitelské povolání se v průzkumech zaměřených na porovnávání prestiže povolání umísťuje na předních místech. Profesní étos (nebo profesní etika) je soubor mravních norem platných pro jedno určité povolání. Etický kodex učitele určuje etické normy, které je nutné dodržovat při výkonu jeho profesní činnosti. Etický kodex učitele poskytuje i pozitivní orientaci v mravních aspektech vykonávané práce a správnou sebekontrolu toho, kdo ji vykonává. Učitelské povolání patří mezi ty profese, které etický kodex vyžadují, protože pedagog svým formačním působením spoluvytváří etické vlastnosti a lidsky mravní kvality mladé generace. V rámci bakalářské práce by student měl student zmapovat existenci takových předpisů v prostředí odborných škol a vyhodnotit jak je v těchto předpisech reflektována učitelova povinnost zabývat se vztahy vůči sobě, žákům, škole a spolupracovníkům, rodičům žáků nebo ke společnosti jako takové. Mimo jiné se přitom lze zamyslet i nad zásadami etiky učitelského povolání v současnosti a v minulosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia