Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Občanské vzdělávání a občanské kompetence je možné definovat jako součást vzdělávání (a zároveň kurikulárních dokumentů), které podporuje občany v tom, aby se byli schopni samostatně, informovaně, odpovědně, kriticky a aktivně zapojovat do veřejného dění a podíleli se tak na rozvoji demokratické společnosti. Občanské vzdělávání rozvíjí zájem o okolní dění a zapojení se do občanských aktivit. Zároveň vytváří hodnotovou orientaci a širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho adaptaci na měnící se společenské a politické podmínky. Cílem bakalářské práce je zjistit postoje a názory studentů středních odborných škol k veřejným tématům, zjistit jejich povědomí, míru informovanosti či angažovanosti v této oblasti.

There are no limitations of the topic