Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Občanské vzdělávání a občanské kompetence je možné definovat jako součást vzdělávání (a zároveň kurikulárních dokumentů), které podporuje občany v tom, aby se byli schopni samostatně, informovaně, odpovědně, kriticky a aktivně zapojovat do veřejného dění a podíleli se tak na rozvoji demokratické společnosti. Občanské vzdělávání rozvíjí zájem o okolní dění a zapojení se do občanských aktivit. Zároveň vytváří hodnotovou orientaci a širší předpoklady pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho adaptaci na měnící se společenské a politické podmínky. Cílem bakalářské práce je zjistit postoje a názory studentů středních odborných škol k veřejným tématům, zjistit jejich povědomí, míru informovanosti či angažovanosti v této oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení