Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Učitelské vzdělávání má obecně dvě fáze. První fází je profesní příprava – studium (pregraduální, přípravné vzdělávání na vysoké škole), v druhé fázi procházejí učitelé různými formami dalšího vzdělávání. Této druhé fázi se také říká profesní rozvoj. Další vzdělávání souvisí jak s rozvojem profesní dráhy samotného učitele, tak s rozvojem školy. Další vzdělávání pomáhá učitelům přizpůsobit se aktuálním podmínkám a potřebám, má význam při počátečních fázích vstupu do profese, vytváří potřebu vzdělávání se a sebevzdělávání ve smyslu sebereflexe, rozvíjí učitelské kompetence v průběhu profesionálního rozvoje. Je důležité, aby učitelé neztratili svoji odbornost, aby se permanentně vzdělávali, inovovali svoje poznatky studiem pedagogické vědy i odborných poznatků. Bakalářská práce může být v tomto ohledu zaměřena na aspekty zmíněného profesního rozvoje jako např. na možnosti a způsoby, jakými se může učitel odborných předmětů v současnosti rozvíjet, na vnější i vnitřní motivaci k dalšímu vzdělávání, na okolnosti bránící mu k dalšímu vzdělávání apod. Přitom lze po dohodě s vedoucím práce využít pestrou škálu metodologických přístupů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení