Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Seniorské vzdělávání je v současnosti fenoménem, o němž by měl mít základní povědomí každý absolvent studijního programu zaměřeného na učitelství. Univerzity třetího věku, které sídlí ve větších městech a jsou součástí veřejných vysokých škol, nezřídka spolupracují se středními školami, na jejichž půdě organizují vzdělávací kurzy pro seniory. Do těchto kurzů, které mohou být zaměřeny na získávání teoretických poznatků vědních disciplín nebo na osvojování praktických dovedností (souvisejících se zaměřením střední školy) jsou aktivně zapojování i učitelé odborných předmětů/praktického vyučování. V rámci zamýšlené bakalářské práce je možné zmapovat aktuální nabídku tohoto typu vzdělávání ve zvolené lokalitě, realizovat průzkum poptávky mezi seniory anebo komplexně navrhnout vlastní vzdělávací aktivitu, která by korespondovala s osobní a odbornou charakteristikou studenta (oborem studia, praktickými zkušenosti) a byla zaměřena zejména na rozvoj kognitivních a psychomotorických dovedností.

informace
There are no limitations of the topic